ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร กพฐ

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลละองค์กร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน