ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564