ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

        วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียน การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักเรียน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

http://www.medytox.com/-/demo-slot/