นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรื่อง: นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

            วันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับคุณครูทั้ง ๘ กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งได้เห็นถึงความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูและการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

http://www.medytox.com/-/demo-slot/