นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรื่อง: นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ห้องเรียนของคุณครูแต่ละกลุ่มสาระ โดยมีนางสาวศุภิสรา เสือทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จากกลุ่มนิเทศและติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 เข้าร่วมการนิเทศด้วย โดยท่านศึกษานิเทศก์ได้ให้การแนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้คุณครูได้มีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

http://www.medytox.com/-/demo-slot/