ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายผ่อง    อนันตกุล

พ.ศ. 2494 – 2507

นายจรัญ      ดาบโกไสย

พ.ศ. 2507 – 2518

นายนพคุณ        ทรงชาติ

พ.ศ. 2518 – 2523

นายจรรยา      มานิตกุล

พ.ศ. 2523 – 2525

นายสนอง        มณีภาค

พ.ศ. 2525 – 2530

นายสุชีวิน      โสภณพันธ์

พ.ศ. 2530 – 2531

นายปรีชา        สนแจ้ง

พ.ศ. 2531 – 2534

นายสมพงษ์          ปุยพลทัน

พ.ศ. 2534 – 2537

นายจารึก        อะยะวงษ์

พ.ศ. 2537 – 2541

นายวิกรม        ชุมสาย ณ อยุธยา

พ.ศ. 2541 – 2544

นางกัลยาณีย์        สินสกุล

พ.ศ. 2544 – 2551

12

นายจิณณภัทร      พิบูลวิทิตธำรง

พ.ศ. 2551 – 2554

13

นายชาญพงษ์วิช      คันศรวิศิษฐ์

พ.ศ. 2554 – 2556

14

นางสคราญจิต    ศริญญามาศ

พ.ศ. 2556 – 2559

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์    ประจวบวัน

พ.ศ. 2559 – 2561

po222

นายวัชราบูรณ์      บุญชู

พ.ศ. 2561 – 2563

LINE_ALBUM_ครู 64_๒๑๑๐๐๘

นายราเมศน์ โสมแสน

พ.ศ. 2563 – 2566

ผอ.1

นายสามารถ จันหา

พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/