ตารางเรียน

ตารางเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๑๖ พ.ค.
๒๕๖๕
ภาคเรียนที่ ๑
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๐๖
มิถุนายน
ภาคเรียนที่ ๑
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต ๒
๒๗
ตุลาคม
ภาคเรียนที่ ๒
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต ๒