ช่องทางการรับ-ส่ง การสอบซ่อมของนักเรียนทุกระดับชั้น

ช่องทางการรับและการส่งภาระชิ้นงาน

การสอบซ่อมของนักเรียนทุกระดับชั้น ในแต่ละรายวิชา
ใช้ e-Mail ของโรงเรียนเท่านั้น!!!
(e-Mail ที่ลงท้ายด้วย @dlit.mtt.ac.th)