งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 73 ปี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 73 ปี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มิถุนายน ของทุกปี  เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียนและเฉลิมฉลองในวาระสำคัญที่โรงเรียนครบ 73 ปี อันเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในเกียรติยศของสถาบัน เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา เคารพครู รู้รักสามัคคี มีสมานฉันท์ สานสัมพันธ์ พบปะสังสรรค์ ระหว่างครู ศิษย์เก่า นักเรียน ผู้ปกครอง และองค์กร ตลอดจนพิธีมอบทุนการศึกษา และขอบคุณชุมชนผู้ให้การสนับสนุนในการบริหารจัดการโรงเรียน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/