คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษา

 นายวิกรม ชุมสาย ณ อยุธยา

ประธาน

นายเฉลิมเกียรติ อินทุเศรษฐ

นางเรวดี ธีรธราธร

นางชูจิตต์ ชาญวิทยานันท์

นายวิรัช คล้ายสุบรรณ

นายสุรพงษ์ อวสานะพันธุ์

นางสาวสุดาพันธ์ เกษมราษฎร์

นายแพทย์สกนธ์ อิงคเศรษฐ์

นางปราถนา โพธิ์ไพจิตร

นางสาวกัลยา หงษ์ทอง