ข้อมูลอาคารสถานที่

รูปถ่ายมุมสูง

แผนผังอาคาร | Building Plan

รวมแผนผัง
การใช้อาคารสถานที่
แผนผังอาคารนอก
ได้แก่ อาคาร 1, อาคาร 2 และอาคาร 3
แผนผังอาคารใน
ได้แก่ อาคาร 4 และอาคาร 5

สถานที่ | Location

http://www.medytox.com/-/demo-slot/