ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา

สถิติจำนวนบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564

จำนวนบุคลากร
ประเภทบุคลากร เพศ รวม
ชาย หญิง
ผู้อำนวยการ 1 - 1
รองผู้อำนวยการ 1 2 3
ครูประจำการ 13 47 60
พนักงานราชการ - - -
ครูอัตรจ้าง 5 7 12
วิทยากรท้องถิ่น - - -
เจ้าหน้าที่สำนักงาน - 1 1
ลูกจ้างประจำ 2 - 2
ลูกจ้างชั่วคราว 5 5 10
รวมทั้งสิ้น 27 62 89
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
สถิติวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรทางการศึกษา
ฝ่าย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ วุฒิทางการศึกษา รวม
สูงกว่าปริญญาโท ปริญญาโท ปริญญาตรี
ฝ่ายบริหาร 2 2 - 4
ภาษาไทย - 2 3 5
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - 2 8 10
สุขศึกษาและพลศึกษา - 1 2 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 7 6 13
คณิตศาสตร์ - 1 7 8
ภาษาต่างประเทศ - - 8 8
ศิลปะ - 1 4 5
การงานอาชีพ - 1 3 4
พัฒนาผู้เรียน - - 4 4
รวมทั้งสิ้น 2 17 45 64
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

สถิติจำนวนบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวนบุคลากร
วุฒิการศึกษาสูงสุดของข้าราชการครู

http://www.medytox.com/-/demo-slot/