ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

 ระดับ ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาปีที่ 1168122290
 มัธยมศึกษาปีที่ 2138119257
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 164180344
 รวมทั้งหมด470 421 891
    มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 458109167
มัธยมศึกษาปีที่ 56892160
มัธยมศึกษาปีที่ 688121209
รวมทั้งหมด214322536
รวมทั้งหมด6847431,427
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม   2564

168