ข้อมูลนักเรียน

สถิติข้อมูลนักเรียน สถิติข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ระดับ ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 148 111 259
มัธยมศึกษาปีที่ 2 138 121 259
มัธยมศึกษาปีที่ 3 183 126 309
 รวมทั้งหมด 469 358 827
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4 98 90 188
มัธยมศึกษาปีที่ 5 87 136 223
มัธยมศึกษาปีที่ 6 77 116 193
รวมทั้งหมด 262 342 604
รวมทั้งสิ้น 731 700 1,431
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ระดับ ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 138 122 260
มัธยมศึกษาปีที่ 2 172 126 298
มัธยมศึกษาปีที่ 3 159 144 303
 รวมทั้งหมด 469 392 861
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4 87 131 218
มัธยมศึกษาปีที่ 5 59 108 167
มัธยมศึกษาปีที่ 6 106 122 228
รวมทั้งหมด 252 361 613
รวมทั้งสิ้น 721 753 1,474
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ระดับ ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 168 122 290
มัธยมศึกษาปีที่ 2 138 119 257
มัธยมศึกษาปีที่ 3 164 180 344
 รวมทั้งหมด 470 421 891
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4 58 109 167
มัธยมศึกษาปีที่ 5 68 92 160
มัธยมศึกษาปีที่ 6 88 121 209
รวมทั้งหมด 214 322 536
รวมทั้งสิ้น 684 743 1,427
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2564