ข้อมูลนักเรียน

สถิติข้อมูลนักเรียน สถิติข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ระดับชายหญิงรวม
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1135121256
มัธยมศึกษาปีที่ 2168125293
มัธยมศึกษาปีที่ 3161143304
 รวมทั้งหมด464389853
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 486132218
มัธยมศึกษาปีที่ 560106166
มัธยมศึกษาปีที่ 6105124229
รวมทั้งหมด251362613
รวมทั้งสิ้น7157511,466
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ระดับชายหญิงรวม
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1168122290
มัธยมศึกษาปีที่ 2138119257
มัธยมศึกษาปีที่ 3164180344
 รวมทั้งหมด470421891
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 458109167
มัธยมศึกษาปีที่ 56892160
มัธยมศึกษาปีที่ 688121209
รวมทั้งหมด214322536
รวมทั้งสิ้น6847431,427
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2564