ข้อมูลนักเรียน

สถิติข้อมูลนักเรียน สถิติข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ระดับชายหญิงรวม
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1145170315
มัธยมศึกษาปีที่ 2140112252
มัธยมศึกษาปีที่ 3148137285
 รวมทั้งหมด433419852
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4102122224
มัธยมศึกษาปีที่ 59580175
มัธยมศึกษาปีที่ 689141230
รวมทั้งหมด286343629
รวมทั้งสิ้น7197621,481
 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

 

ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ระดับชายหญิงรวม
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1148111259
มัธยมศึกษาปีที่ 2138121259
มัธยมศึกษาปีที่ 3183126309
 รวมทั้งหมด469358827
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 49890188
มัธยมศึกษาปีที่ 587136223
มัธยมศึกษาปีที่ 677116193
รวมทั้งหมด262342604
รวมทั้งสิ้น7317001,431
 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

 

ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ระดับ ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 138 122 260
มัธยมศึกษาปีที่ 2 172 126 298
มัธยมศึกษาปีที่ 3 159 144 303
 รวมทั้งหมด 469 392 861
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4 87 131 218
มัธยมศึกษาปีที่ 5 59 108 167
มัธยมศึกษาปีที่ 6 106 122 228
รวมทั้งหมด 252 361 613
รวมทั้งสิ้น 721 753 1,474
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ระดับ ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 168 122 290
มัธยมศึกษาปีที่ 2 138 119 257
มัธยมศึกษาปีที่ 3 164 180 344
 รวมทั้งหมด 470 421 891
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4 58 109 167
มัธยมศึกษาปีที่ 5 68 92 160
มัธยมศึกษาปีที่ 6 88 121 209
รวมทั้งหมด 214 322 536
รวมทั้งสิ้น 684 743 1,427
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2564

http://www.medytox.com/-/demo-slot/