กิจกรรม “ค่ายทักษะภาษาไทย เรียนรู้วรรณคดี สืบสานความเป็นไทยสู่เมืองโบราณ”

กิจกรรม “ค่ายทักษะภาษาไทย เรียนรู้วรรณคดี สืบสานความเป็นไทยสู่เมืองโบราณ”

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้จัดกิจกรรม “ค่ายทักษะภาษาไทย เรียนรู้วรรณคดี สืบสานความเป็นไทยสู่เมืองโบราณ” โดยมีวัตุถประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วรรณคดี และเชื่อมโยงเรื่องราวจากสถานที่จริง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยง และสังเคราะห์ความรู้จะการสืบค้นด้วยตนเองและจากวิทยากร ณ พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร และเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.