กิจกรรมแนะแนวเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กิจกรรมแนะแนวเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า หัวหน้างานแนะแนว นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจคณะ/สาขา งานอาชีพ เกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 6 ราย เข้าร่วมกิจกรรม Open House and Workshop (Let’s Creat) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเป็นการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.