กิจกรรมแนะแนวสัญจร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนแจ่มจันทร์

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยนางสาวพนิดา ยอดรัก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบหลักสูตรและกิจกรรมของโรงเรียน เป็นแนวทางให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในการตัดสินใจเข้าสมัครเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนแจ่มจันทร์

http://www.medytox.com/-/demo-slot/