กิจกรรมแนะแนวสัญจร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาธรรม

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยคณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบหลักสูตรและกิจกรรมของโรงเรียน เป็นแนวทางให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในการตัดสินใจเข้าสมัครเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาธรรม

http://www.medytox.com/-/demo-slot/