กิจกรรมรอบรู้ก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมรอบรู้ก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2565

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “รอบรู้ก้าวไกลสู่อาเซียน” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชาติในอาเซียน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.