กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มที่ 2) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กำหนดการและแนวปฏิบัติ

การรับวัคซีน Pfizer (เข็มที่ 2) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หมายเหตุ
เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

http://www.medytox.com/-/demo-slot/