การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.วรพงษ์ เถาว์ชาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และงานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้สิทธิ์ออกเสียงตามระบอบประชาธิปไตย และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของนักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์

http://www.medytox.com/-/demo-slot/