การเตรียมตัวเพื่อมอบตัวเข้าศึกษาต่อ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1
ตรวจสอบรายชื่อ ผ่าน QR Code ด่านล่าง
ขั้นตอนที่ 2
ดูกำหนดการมามอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 3
จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
 1. ใบมอบตัว และใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู โดยดาวน์โหลดเอกสารจากลิงก์ด้านล่าง ปริ้นและกรอกข้อมูลครบถ้วน 2. ปพ. 1 (ตัวจริง และสำเนา 1 ฉบับ) ถ้าไม่มีจะถูกตัดสิทธิ์มอบตัว
 3. สำเนาประจำตัวประชาชนของนักเรียน
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา)
 6. เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1
ตรวจสอบรายชื่อ ผ่าน QR Code ด่านล่าง
ขั้นตอนที่ 2
ดูกำหนดการมามอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 3
จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
 1. ใบมอบตัว และใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู โดยดาวน์โหลดเอกสารจากลิงก์ด้านล่าง ปริ้นและกรอกข้อมูลครบถ้วน 2. ปพ. 1 (ตัวจริง และสำเนา 1 ฉบับ) ถ้าไม่มีจะถูกตัดสิทธิ์มอบตัว
 3. สำเนาประจำตัวประชาชนของนักเรียน
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา)
 6. เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี

http://www.medytox.com/-/demo-slot/