การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

เรื่อง: การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

            วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ดร.ชามาศ ดิษฐเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นวิทยากร ในการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

http://www.medytox.com/-/demo-slot/