การอบรมออนไลน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.PA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรื่อง: การอบรมออนไลน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.PA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  จัดการอบรมออนไลน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.PA  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom  โดยมี ดร.ราเมศน์  โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน  และได้รับเกียรติจาก  ดร.รัชศักดิ์  แก้วมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๑ เป็นวิทยากร ในการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.PA  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของครูและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

http://www.medytox.com/-/demo-slot/