การสอบ GAT-PAT ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นสนามสอบการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมี ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นหัวหน้าสนามสอบ โดยเน้นย้ำแนวปฏิบัติแก่คณะกรรมการคุมสอบ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนศูนย์สอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำกับดูแลการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

http://www.medytox.com/-/demo-slot/