การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

        วันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ และจัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ในกรณีที่ไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

ภาพกิจกรรม

http://www.medytox.com/-/demo-slot/