การรับนักเรียนเสริมชั้นเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕, ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

การรับนักเรียนเสริมชั้นเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕, ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑. คุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร
       ๑.๑ เป็นนักเรียนที่อายุระหว่าง ๑๒ – ๑๘ ปีบริบูรณ์
       ๑.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
       ๑.๓ นักเรียนที่สมัครต้องเป็นนักเรียนที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคอื่น ๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

๒. กำหนดการรับสมัคร
       นักเรียนขอรับใบสมัครและพิจารณาที่ห้องทะเบียน – วัดผล อาคาร ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๓. เอกสารที่นักเรียนต้องนำมาในวันสมัคร
       ๓.๑ สำเนาผลการเรียนที่นักเรียนเรียนผ่านมา (ปพ. ๖ แต่ละภาคเรียน หรือ ปพ. ๑)
       ๓.๒ ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (พร้อมสำเนา)
       ๓.๓ อื่น ๆ (ถ้ามี)

๔. วันมอบตัว
       นักเรียนพร้อมผู้ปกครองต้องมาดำเนินการด้วยตนเองในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวด้วยตนเอง ตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

"โรงเรียนคุณภาพ บริการด้วยหัวใจ

ไม่ทิ้งใครคนใดไว้ข้างหลัง"

http://www.medytox.com/-/demo-slot/