การรับการนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

 วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นายวรพงษ์ เถาว์ชาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ นางสุจิตรา อรุณสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางสาวศุภิสรา เสือทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ ในโอกาสที่มานิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องรัตนมงคลโมลี

http://www.medytox.com/-/demo-slot/