การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

      วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยมี นางบุสบง พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร และ นางสาวศุภิสรา เสือทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จากกลุ่มนิเทศและติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒ ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้การรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในครั้งนี้

http://www.medytox.com/-/demo-slot/