วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง โดยมี ดร.วรพงษ์ เถาว์ชาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกรรมการ และได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการวิกรม ชุมสาย ณ อยุธยา และ อาจารย์เรวดี ธีรธราธร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และแนวทางในการปฏิบัติตน และ ปฏิบัติงาน กับครูผู้ช่วยที่เข้ารับการประเมิน ซึ่งการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วง และผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์

http://www.medytox.com/-/demo-slot/