การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนในระบบ Data Management Center (DMC) ประจำปี ๒๕๖๔

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนในระบบ Data Management Center (DMC) ประจำปี ๒๕๖๔

  วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวพนิดา ยอดรัก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลลงในระบบ Data Management Center (DMC) ประจำปี ๒๕๖๔ และปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Data Management Center (DMC) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ร่วมกันกรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบตามห้องเรียนที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้อง คอมพิวเตอร์ ๑๓๓ (อาคารนอก)

http://www.medytox.com/-/demo-slot/