การประชุมการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

การประชุมการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

      วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นางสาวพนิดา ยอดรัก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา ตามโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ Online และ On-site ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published.