การนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

        วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และ ศน. ศุภิสรา เสือทอง ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตนวสิรินครินทร์ ที่ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมของห้องเรียนและอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

http://www.medytox.com/-/demo-slot/