การนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้

การนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวพนิดา ยอดรัก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ จัดการประชุมเพื่อนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี ดร.มาเรียม ซอหมัด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นางสาวศุภิสรา เสือทอง ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตเบญจสิริ ,คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 และคณะครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

http://www.medytox.com/-/demo-slot/