การนำเสนอข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

การนำเสนอข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

        วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยมีนายสุรพงษ์ รัตนทรัพย์สิริ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวศุภิสรา เสือทอง ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตนวสิรินครินทร์ ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้การรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในครั้งนี้

http://www.medytox.com/-/demo-slot/