การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมี ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นหัวหน้าสนามสอบ และเน้นย้ำแนวปฏิบัติแก่คณะกรรมการคุมสอบ พร้อมด้วย นางดลนพร โสรัจจะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.กทม.๒ นางสาวศุภิสรา เสือทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม. กทม.๒ และนางสาววทันยา ใจนันตา ตัวแทนศูนย์สอบ ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบในการสอบครั้งนี้

http://www.medytox.com/-/demo-slot/