การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวพิชชาพร บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการคุมสอบ และได้รับการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจากศึกษานิเทศก์ สพม.กท.2 เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดสอบ

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/