การตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.วรพงษ์ เถาว์ชาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวพิชชาพร บุญยืน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้การต้อนรับนางยุพดี ดีอินทร์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาววณี พ่อค้า นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ผู้เข้าดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องรัตนมงคลโมลี

http://www.medytox.com/-/demo-slot/