การฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กำหนดการและแนวปฏิบัติ

การรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3