การจัดสอบการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

วันที่ ๑๘-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ดำเนินการสอบคัดกรองความสารถในการอ่านและการเขียน ครั้งที่ ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยได้รับคำชี้แนะและอำนวยความสะดวกจากฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี

http://www.medytox.com/-/demo-slot/