การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีมาตรการให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้จากที่บ้าน (Learn from home) โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองมีความตระหนักในความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศให้นักเรียนหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้ครูผู้สอนดำเนินการเรียนการสอนออนไลน์ หรือมอบหมายงานในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงบริบทของผู้เรียนและเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เฝ้าระวังสถานการณ์และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

http://www.medytox.com/-/demo-slot/