กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

นางสาวปนัดดา      ดีแจ่ม

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสุพิชญา  เกตุศิริ

ครู คศ. 2

นายวิทยานันท์  สิทธิสมบูรณ์

ครู คศ. 1   

นายก้าวกรณ์    สุขเสงี่ยมกุล

ครู คศ. 1

นายฉัตรเพชร เทพารักษ์

ครู คศ. 1

นางสาวอัญชลี      สังฆะมณี

ครู คศ. 1

นายวชิระ       สุหัตถาพร

ครู คศ. 1

นายกัณณ์ พุ่มร่มไทร

ครู คศ. 1

นางสาววิไลพร  สังวร

ครูผู้ช่วย 

นายอมร ขรขวา

ครูผู้ช่วย 

นายยุทธภูมิ  โพธิ์ศรี

ครูอัตราจ้าง