กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

TEACHER62-429
panadda@dlit.mtt.ac.th
นางสาวปนัดดา ดีแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
TEACHER62-456
supichaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสุพิชญา เกตุศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานเหรัญญิก
TEACHER62-92
unchalee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอัญชลี สังฆะมณี
ตำแหน่ง : ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และงานนิเทศ
_DSC9732
amorn@dlit.mtt.ac.th
นายอมร ขรขวา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานประชาสัมพันธ์
TEACHER62-513
witayanun@dlit.mtt.ac.th
นายวิทยานันท์ สิทธิสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานสารสนเทศ
TEACHER62-437
wachira@dlit.mtt.ac.th
นายวชิระ สุหัตถาพร
ตำแหน่ง : ครู
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้
TEACHER62-269
yutapoon@dlit.mtt.ac.th
นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
งานเลขานุการ
TEACHER62-447
kaokorn@dlit.mtt.ac.th
นายก้าวกรณ์ สุขเสงี่ยมกุล
ตำแหน่ง : ครู
งานประกันคุณภาพ และงานหลักสูตร
TEACHER62-421
gunn@dlit.mtt.ac.th
นายกัณณ์ พุ่มร่มไทร
ตำแหน่ง : ครู
งานเลขานุการและงานวิจัย
TEACHER62-487
chatpetch@dlit.mtt.ac.th
นายฉัตรเพชร เทพารักษ์
ตำแหน่ง : ครู
งานควบคุมภายใน
TEACHER62-424
wilaiporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาววิไลพร สังวร
ตำแหน่ง : ครู
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้