กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
IMG_7535
panadda@dlit.mtt.ac.th
นางสาวปนัดดา ดีแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู
งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
IMG_7495
supichaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสุพิชญา เกตุศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานเหรัญญิก
IMG_7527
witayanun@dlit.mtt.ac.th
นายวิทยานันท์ สิทธิสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานสารสนเทศ
S__61645114
kaokorn@dlit.mtt.ac.th
นายก้าวกรณ์ สุขเสงี่ยมกุล
ตำแหน่ง : ครู
งานประกันคุณภาพ และงานหลักสูตร
IMG_7968
wachira@dlit.mtt.ac.th
นายวชิระ สุหัตถาพร
ตำแหน่ง : ครู
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้
IMG_7524
chatpetch@dlit.mtt.ac.th
นายฉัตรเพชร เทพารักษ์
ตำแหน่ง : ครู
งานควบคุมภายใน
IMG_7620
unchalee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอัญชลี สังฆะมณี
ตำแหน่ง : ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และงานนิเทศ
315629
gunn@dlit.mtt.ac.th
นายกัณณ์ พุ่มร่มไทร
ตำแหน่ง : ครู
งานเลขานุการและงานวิจัย
IMG_7853
wilaiporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาววิไลพร สังวร
ตำแหน่ง : ครู
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
IMG_7598
amorn@dlit.mtt.ac.th
นายอมร ขรขวา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานประชาสัมพันธ์
IMG_7923
yutapoon@dlit.mtt.ac.th
นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
งานเลขานุการ