กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
IMG_7495
supichaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสุพิชญา เกตุศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และงานประชาสัมพันธ์

IMG_7535
panadda@dlit.mtt.ac.th
นางสาวปนัดดา ดีแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานวัดผล

S__61645114
kaokorn@dlit.mtt.ac.th
นายก้าวกรณ์ สุขเสงี่ยมกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานหลักสูตร และงานประกันคุณภาพ

IMG_7968
wachira@dlit.mtt.ac.th
นายวชิระ สุหัตถาพร
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานพัสดุ

IMG_7620
unchalee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอัญชลี สังฆะมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานเหรัญญิก

IMG_7524
chatpetch@dlit.mtt.ac.th
นายฉัตรเพชร เทพารักษ์
ตำแหน่ง : ครู

งานแผนงาน และงานสารสนเทศ

315629
gunn@dlit.mtt.ac.th
นายกัณณ์ พุ่มร่มไทร
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานวิจัย

IMG_7853
wilaiporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาววิไลพร สังวร
ตำแหน่ง : ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

IMG_7598
amorn@dlit.mtt.ac.th
นายอมร ขรขวา
ตำแหน่ง : ครู

งานนิเทศ

Logo
ruchira@dlit.mtt.ac.th
นางสาวรุจิรา ชนะชัย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
IMG_7923
yutapoon@dlit.mtt.ac.th
นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

งานเลขานุการ

http://www.medytox.com/-/demo-slot/