กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

    นางสาววนิชา     พฤกษากร 

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสีวลี        ยืนยาว   

ครู คศ. 1

นายวีระประวัติ      สุขบัณฑิตย์   

ครู คศ. 1

นางสาวมัทนา  สมโภชน์ 

ครูผู้ช่วย

นายคนัช  ทองสุขโข

ครู ผู้ช่วย

นายอภิเชษฐ     มหาภาส

ครูผู้ช่วย