กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

TEACHER62-249
wanicha@dlit.mtt.ac.th
นางสาววนิชา พฤกษากร
ตำแหน่ง : ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
งานเหรัญญิกและงานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้
TEACHER62-233
siwalee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสีวลี ยืนยาว
ตำแหน่ง : ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ งานควบคุมภายในและงานหลักสูตร
TEACHER62-385
matthana@dlit.mtt.ac.th
นางสาวมัทนา สมโภชน์
ตำแหน่ง : ครู
งานเลขานุการ งานแผนงานและงานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
TEACHER62-410
kanut@dlit.mtt.ac.th
นายคนัช ทองสุขโข
ตำแหน่ง : ครู
งานสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ และงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้
TEACHER62-500
apichet@dlit.mtt.ac.th
นายอภิเชษฐ มหาภาส
ตำแหน่ง : ครู
งานประชาสัมพันธ์
และงานนิเทศ