กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
IMG_7605
wanicha@dlit.mtt.ac.th
นางสาววนิชา พฤกษากร
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ งานเหรัญญิก และงานประกันคุณภาพ

IMG_7861
matthana@dlit.mtt.ac.th
นางสาวมัทนา สมโภชน์
ตำแหน่ง : ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ งานเลขานุการ งานวัดผลและงานแผนงานกลุ่มสาระฯ

IMG_7912
apichet@dlit.mtt.ac.th
นายอภิเชษฐ มหาภาส
ตำแหน่ง : ครู

งานประกันคุณภาพ งานวิจัย และงานประชาสัมพันธ์

6
sorawit@dlit.mtt.ac.th
นายสรวิศ ประสงค์สุข
ตำแหน่ง : ครู

งานสารสนเทศ และงานนิเทศ

พชร
phachara@dlit.mtt.ac.th
นายพชร เมธีบวร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานหลักสูตร งานนิเทศ และงานพัสดุกลุ่มสาระฯ

21
kittiphan@dlit.mtt.ac.th
นายกิตติพันธ์ ภินานันทชัย
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

http://www.medytox.com/-/demo-slot/