กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
IMG_7605
wanicha@dlit.mtt.ac.th
นางสาววนิชา พฤกษากร
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานเหรัญญิก และงานหลักสูตร
IMG_7738
kanut@dlit.mtt.ac.th
นายคนัช ทองสุขโข
ตำแหน่ง : ครู
งานหลักสูตร และควบคุมภายใน
IMG_7861
matthana@dlit.mtt.ac.th
นางสาวมัทนา สมโภชน์
ตำแหน่ง : ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ งานวัดผลกลุ่มสาระฯ งานแผนงานและกลุ่มสาระฯ และงานหลักสูตร
IMG_7912
apichet@dlit.mtt.ac.th
นายอภิเชษฐ มหาภาส
ตำแหน่ง : ครู
งานประกันคุณภาพ และงานวิจัย
พชร
phachara@dlit.mtt.ac.th
นายพชร เมธีบวร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานหลักสูตรและงานนิเทศ
woocommerce-placeholder
oradee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอรดี ตาลอำไพ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
งานพัสดุกลุ่มสาระฯ และงานประชาสัมพันธ์
LINE_ALBUM_2022.7
pitchsinee@dlit.mtt.ac.th
น.ส.พิชญ์สินี ปิยไพฑูรย์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
งานเลขานุการ และงานสารสนเทศ