กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
IMG_7873
kadsarin@dlit.mtt.ac.th
นางสาวเกษรินทร์ ไทยแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูวิทยาศาสตร์
IMG_7824
lampoo@dlit.mtt.ac.th
นางสาวลำภู นาคทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานนิเทศ
IMG_7542
kullaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกัลยา หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
IMG_7934
kanokwan@dlit.mtt.ac.th
น.ส.กนกวรรณ เหล่าพงศ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานวิจัย
IMG_7630
kulchaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกุลชญา พิบูลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานเหรัญญิก
IMG_7882
hathaichanok@dlit.mtt.ac.th
นางสาวหทัยชนก อินทุเกตุ
ตำแหน่ง : ครู
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้
IMG_7903
sudaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสุดาพร ภูจอม
ตำแหน่ง : ครู
งานประกันคุณภาพ
IMG_7811
worawalan@dlit.mtt.ac.th
นางสาววรวลัญช์ สุตสม
ตำแหน่ง : ครู
งานเลขานุการ
IMG_7868
juthaporn@dlit.mtt.ac.th
น.ส.จุฑาภรณ์ พริ้งเพราะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานประชาสัมพันธ์
พลอยไพลิน
ploypailin@dlit.mtt.ac.th
น.ส.พลอยไพลิน โพธิ์นาฝาย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานควบคุมภายใน
ครูเทคโนโลยี
92646
rungniran@dlit.mtt.ac.th
น.ส.รุ่งนิรันดร์ คัดชารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
IMG_7553
wannarut@dlit.mtt.ac.th
น.ส.วรรณรัตน์ คงแดง
ตำแหน่ง : ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และงานหลักสูตร
IMG_7538
wogsawat@dlit.mtt.ac.th
นายวงสวัสดิ์ สิทธิวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
งานสารสนเทศ
พิมพ์ชนก
pimchanok@dlit.mtt.ac.th
น.ส.พิมพ์ชนก ปัสนะจะโน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานพัสดุกลุ่มสาระฯ
พี่ปลาย
poranee@dlit.mtt.ac.th
นางภรณี บัวผัน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานสารสนเทศ
วนศาสตร์
wanasart@dlit.mtt.ac.th
นายวนศาสตร์ สร้อยจิต
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง
งานประชาสัมพันธ์