กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกนกวรรณ  เหล่าพงศ์ประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวลำภู     นาคทอง

ครู คศ. 2

นางสาวเกษรินทร์     ไทยแก้ว

ครู คศ. 1 

นางสาวกัลยา      หงษ์ทอง

ครู คศ. 2

นางสาวกุลชญา พิบูลย์

ครู คศ. 1

นางสาวเบญจมาภรณ์  สุตสม

ครู ผู้ช่วย

นางสาวสุดาพร ภูจอม

ครู ผู้ช่วย

นางสาวหทัยชนก    อินทุเกตุ

ครูผู้ช่วย 

นางสาวรุ่งนิรันดร์    คัดชารัตน์

ครู ค.ศ. 3

 นางสาวณัฐาศิริ    สุวรรณกลาง

ครู ค.ศ. 2

นายวิรุธ     ยังมีสุข 

ครู ค.ศ. 1 

นางสาววรรณรัตน์     คงแดง

ครู ค.ศ. 1

นายวงสวัสดิ์   สิทธิวงศ์

ครูผู้ช่วย 

นางสาวจุฑาภรณ์ พริ้งเพราะ

ครูผู้ช่วย