กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TEACHER62-364
kadsarin@dlit.mtt.ac.th
นางสาวเกษรินทร์ ไทยแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
งานหลักสูตรและงานควบคุมภายใน
ครูวิทยาศาสตร์
TEACHER62-29
lampoo@dlit.mtt.ac.th
นางสาวลำภู นาคทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานนิเทศ
TEACHER62-179
hathaichanok@dlit.mtt.ac.th
นางสาวหทัยชนก อินทุเกตุ
ตำแหน่ง : ครู
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้
TEACHER62-394
kullaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกัลยา หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
TEACHER62-329
sudaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสุดาพร ภูจอม
ตำแหน่ง : ครู
งานประกันคุณภาพ
TEACHER62-402
kanokwan@dlit.mtt.ac.th
น.ส.กนกวรรณ เหล่าพงศ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู
งานวิจัย
TEACHER62-315
worawalan@dlit.mtt.ac.th
นางสาววรวลัญช์ สุตสม
ตำแหน่ง : ครู
งานเลขานุการ
TEACHER62-187
kulchaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกุลชญา พิบูลย์
ตำแหน่ง : ครู
งานเหรัญญิก
_DSC9658
juthaporn@dlit.mtt.ac.th
น.ส.จุฑาภรณ์ พริ้งเพราะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานประชาสัมพันธ์
ครูเทคโนโลยี
TEACHER62-229
rungniran@dlit.mtt.ac.th
น.ส.รุ่งนิรันดร์ คัดชารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
woocommerce-placeholder
nuchanath@dlit.mtt.ac.th
น.ส.นุชนาถ จันทร์ละคร
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง
งานประชาสัมพันธ์
TEACHER62-3
natthasiri@dlit.mtt.ac.th
น.ส.ณัฐาศิริ สุวรรณกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และงานหลักสูตร
TEACHER62-21
wannarut@dlit.mtt.ac.th
น.ส.วรรณรัตน์ คงแดง
ตำแหน่ง : ครู
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้
TEACHER62-238
wogsawat@dlit.mtt.ac.th
นายวงสวัสดิ์ สิทธิวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
งานสารสนเทศ