กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รูปชุดขาว
junjira@dlit.mtt.ac.th
นางสาวจันทร์จิรา สุขสิงห์
ตำแหน่ง : ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
TEACHER62-161
narissara@dlit.mtt.ac.th
นางสาวนริศรา มั่นเขตวิทย์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
งานเหรัญญิก
และงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้
TEACHER62-293
apisit@dlit.mtt.ac.th
นายอภิสิทธิ์ ภูปา
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง
งานเลขานุการและงานประชาสัมพันธ์
TEACHER62-370
rossarin@dlit.mtt.ac.th
นางสาวรสริน กล้าหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานควบคุมภายใน และงานหลักสูตร
TEACHER62-242
thanutra@dlit.mtt.ac.th
นางสาวธนุตรา พละพึง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้งานประกัน คุณภาพและงานสารสนเทศ
TEACHER62-343
sirinapa@dlit.mtt.ac.th
น.ส.ศิรินภา ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง : ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ งานวิจัย และงานนิเทศ