กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

p'ploy

นางสาวจันทร์จิรา สุขสิงห์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ปีการศึกษา 2564 - ปัจจุบัน

ครู

P'Tor

น.ส.ศิรินภา ทองธรรมชาติ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ครู

   
sample47

นางสาวนริศรา มั่นเขตวิทย์

กรรมการ

ครูชำนาญการพิเศษ

   
sample83

นางพัชนีย์ คงเกิด

กรรมการ

ครูชำนาญการพิเศษ

   
sample70

นางสาวรสริน กล้าหาญ

กรรมการ

ครูชำนาญการ

   
sample70

นางสาวธนุตรา พละพึง

กรรมการ

ครูชำนาญการ

   
sample70

นายอภิสิทธิ์ ภูปา

กรรมการ

ครูอัตราจ้าง