กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูรสริน
rossarin@dlit.mtt.ac.th
นางสาวรสริน กล้าหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานเหรัญญิก

402095
narissara@dlit.mtt.ac.th
น.ส.นริศรา มั่นเขตวิทย์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3

งานแผนงานกลุ่มสาระฯ และงานควบคุมภายใน

IMG_7608
thanutra@dlit.mtt.ac.th
นางสาวธนุตรา พละพึง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานวิจัย และงานประกันคุณภาพ

IMG_7519
sirinapa@dlit.mtt.ac.th
น.ส.ศิรินภา ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานหลักสูตร

ครูจันจิรา
janjira@dlit.mtt.ac.th
นางสาวจันทร์จิรา สมเผ่า
ตำแหน่ง : ครู

งานพัสดุ และงานนิเทศ

ชัญญพัชร์
chanyaphat@dlit.mtt.ac.th
นางสาวชัญญพัชร์ พาลี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานสารสนเทศ และงานวัดผล

ครูภูวนาท
phuwanath@dlit.mtt.ac.th
นายภูวนาท ภูศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานประชาสัมพันธ์ และงานเลขานุการ

http://www.medytox.com/-/demo-slot/