กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
IMG_7498
rossarin@dlit.mtt.ac.th
นางสาวรสริน กล้าหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานหลักสูตร, งานวิจัย และงานควบคุมภายใน
402095
narissara@dlit.mtt.ac.th
น.ส.นริศรา มั่นเขตวิทย์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
งานเหรัญญิก
และงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้
IMG_7608
thanutra@dlit.mtt.ac.th
นางสาวธนุตรา พละพึง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานประกัน คุณภาพ
IMG_7519
sirinapa@dlit.mtt.ac.th
น.ส.ศิรินภา ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานนิเทศ
ชัญญพัชร์
chanyaphat@dlit.mtt.ac.th
นางสาวชัญญพัชร์ พาลี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์
IMG_7939
apisit@dlit.mtt.ac.th
นายอภิสิทธิ์ ภูปา
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง
งานวัดผลกลุ่มสาระฯ และงานเลขานุการ