กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
IMG_7919
siriwan@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสิริวรรณ อวนศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และงานหลักสูตร

IMG_7601
nujare@dlit.mtt.ac.th
นางสาวนุจรี พืชหมอ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

IMG_7529
kulchaya@dlit.mtt.ac.th
น.ส.เสาวภาคย์ มหาพรหม
ตำแหน่ง : ครู

งานหลักสูตร

IMG_7757
krittiyaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกฤติยาภรณ์ ใจธิ
ตำแหน่ง : ครู

งานวิจัย

IMG_7762
darunee_s@dlit.mtt.ac.th
นางสาวดรุณี สว่างวงษ์
ตำแหน่ง : ครู

งานสารสนเทศ

กมลพรรณ
kamonpan@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกมลพรรณ ขันทะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานพัสดุกลุ่มสาระฯ

กฤษกรณ์
kritsakorn@dlit.mtt.ac.th
นายกฤษกรณ์ จำปาทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานประชาสัมพันธ์

รัชฎาพร
ratchadaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวรัชฎาพร วงค์ชมภู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานแผนงานกลุ่มสาระฯ

ครูสาธินี eng
satinee@dlit.mtt.ac.th
น.ส.สาธินี อะเพื่อนรัมย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูดาวรุ่ง Eng
daoroong@dlit.mtt.ac.th
นางสาวดาวรุ่ง รักวงศ์วิถี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
IMG_9586
panida@dlit.mtt.ac.th
นางสาวปณิดา ตายศ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานวัดผลกลุ่มสาระฯ

IMG_0155
rattaphong@dlit.mtt.ac.th
นายรัฐพงศ์ มุกดาดี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

งานเหรัญญิก

IMG_6500
natdanai@dlit.mtt.ac.th
นายณัฐดนัย มาลา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

งานวัดผลกลุ่มสาระฯ

Logo
pawinee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวภาวิณี เงินลอย
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

http://www.medytox.com/-/demo-slot/