กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริวรรณ     อวนศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวนุจรี    พืชหมอ

ครู คศ.1

นางสาวสุณิสา     สุขแช่ม

ครู คศ. 1

นายศรัณยุ     บัณฑิโต

ครู คศ. 1

นางสาวเพ็ญศรี ช่างเรือ

ครู คศ. 1

นางสาวจินตนา     ร้อยศรี

ครู คศ. 1

นางสาวปวีณา สุวรรณปักษ์

ครู ค.ศ. 1

 นางสาวเสาวภาคย์  มหาพรหม

ครูผู้ช่วย

 นางสาวพิริยพร  โพธิภิรมย์

ครูผู้ช่วย

นางสาวดรุณี    สว่างวงษ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤติยาภรณ์    ใจธิ

ครูผู้ช่วย