กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

TEACHER62-196
siriwan@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสิริวรรณ อวนศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และงานเหรัญญิก
TEACHER62-303
nujare@dlit.mtt.ac.th
นางสาวนุจรี พืชหมอ
ตำแหน่ง : ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
และงานหลักสูตร
TEACHER62-322
piriyaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวพิริยพร โพธิภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู
หัวหน้างานหลักสูตร
และงานควบคุมภายใน
woocommerce-placeholder
suwimol@dlit.mtt.ac.th
น.ส.สุวิมล สุรินทร์ตั้งตระกูล
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง
งานหลักสูตร
woocommerce-placeholder
chaiya@dlit.mtt.ac.th
นายชัยยา นาเมืองรักษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง
งานสารสนเทศ
_DSC1695
kullaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวเพ็ญศรี ช่างเรือ
ตำแหน่ง : ครู
งานประชาสัมพันธ์
_DSC9697
darunee_s@dlit.mtt.ac.th
นางสาวดรุณี สว่างวงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานเลขานุการ และงานนิเทศ
woocommerce-placeholder
natdanai@dlit.mtt.ac.th
นายณัฐดนัย มาลา
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง
งานประกันคุณภาพ
TEACHER63-KRU-Paweena
paweena@dlit.mtt.ac.th
น.ส.ปวีณา สุวรรณปักษ์
ตำแหน่ง : ครู
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้
TEACHER63-KRU-Thank-You
krittiyaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกฤติยาภรณ์ ใจธิ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานวิจัย
woocommerce-placeholder
amnach@dlit.mtt.ac.th
นายอำนาจ ไชยวงศ์
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง
งานสารสนเทศ
TEACHER62-533
kulchaya@dlit.mtt.ac.th
น.ส.เสาวภาคย์ มหาพรหม
ตำแหน่ง : ครู
งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานประกันคุณภาพ
woocommerce-placeholder
wanyeewa@dlit.mtt.ac.th
น.ส.วรรณยี่หวา ผุยคำสิงห์
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง
งานนิเทศ
woocommerce-placeholder
wanwisa@dlit.mtt.ac.th
น.ส.วรรณวิสา ศรีธาดา
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง
งานวิจัย