กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
IMG_7919
siriwan@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสิริวรรณ อวนศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานหลักสูตร
IMG_7601
nujare@dlit.mtt.ac.th
นางสาวนุจรี พืชหมอ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ งานวัดผลกลุ่มสาระฯ
IMG_7627
paweena@dlit.mtt.ac.th
น.ส.ปวีณา สุวรรณปักษ์
ตำแหน่ง : ครู
งานพัสดุกลุ่มสาระฯ และงานเหรัญญิก
IMG_7529
kulchaya@dlit.mtt.ac.th
น.ส.เสาวภาคย์ มหาพรหม
ตำแหน่ง : ครู
งานควบคุมภายใน
IMG_7757
krittiyaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกฤติยาภรณ์ ใจธิ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานนิเทศ
IMG_7762
darunee_s@dlit.mtt.ac.th
นางสาวดรุณี สว่างวงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานแผนงานกลุ่มสาระฯ
กมลพรรณ
kamonpan@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกมลพรรณ ขันทะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานเลขานุการ
กฤษกรณ์
kritsakorn@dlit.mtt.ac.th
นายกฤษกรณ์ จำปาทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานสารสนเทศ
รัชฎาพร
ratchadaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวรัชฎาพร วงค์ชมภู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานวิจัย
IMG_6500
natdanai@dlit.mtt.ac.th
นายณัฐดนัย มาลา
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง
งานประชาสัมพันธ์
IMG_7790
suwimol@dlit.mtt.ac.th
น.ส.สุวิมล สุรินทร์ตั้งตระกูล
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง
งานประกันคุณภาพ
เดือนเพ็ญ
chaiya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวเดือนเพ็ญ แซ่คู
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง
งานประกันคุณภาพ
ณภัทรธวัล
chaiya@dlit.mtt.ac.th
น.ส.ณภัทรธวัล จันทร์เกตุ
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง
งานควบคุมภายใน
กัญญาวีร์
chaiya@dlit.mtt.ac.th
น.ส.กัญญาวีร์ หอมสมบัติ
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง
งานวิจัย