กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
IMG_7907
sumalee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสุมาลี นิลจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
งานประกันคุณภาพ และงานนิเทศ
IMG_7945
monwalee@dlit.mtt.ac.th
นางมณวลี สุชาติพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
งานเหรัญญิก งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานควบคุมภายใน งานประกันคุณภาพและงานวิจัย
IMG_7745
arada@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอารดา ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ งานเลขานุการ งานหลักสูตรและงานสารสนเทศ
ซิรัญญา
viranya@dlit.mtt.ac.th
นางสาววิรัญญา รากทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานสารสนเทศ
IMG_7846
wantana@dlit.mtt.ac.th
ว่าที่ ร.ต. หญิง วันทนา สุ่ยรัมย์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
งานประชาสัมพันธ์