กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา

กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

p'Lee

นางสาวสุมาลี นิลจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ปีการศึกษา 2563 - ปัจจุบัน

ครู

P'Tor

นางสำเริง แก้วอ่วม

กรรมการ

ครูชำนาญการพิเศษ

   
sample47

นางมณวลี สุชาติพงษ์

กรรมการ

ครูชำนาญการพิเศษ

   
sample83

นางสาวอารดา ศิริรัตน์

กรรมการ

ครูผู้ช่วย

   
sample70

ว่าที่ ร.ต.หญิงวันทนา สุ่ยรัมย์

กรรมการ

ครูอัตราจ้าง