กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
IMG_9688
arada@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอารดา ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
งานหลักสูตรและแผนงาน

IMG_9966
monwalee@dlit.mtt.ac.th
นางมณวลี สุชาติพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
งานประกันคุณภาพ งานเหรัญญิก และงานวัดผล

IMG_9700
viranya@dlit.mtt.ac.th
นางสาววิรัญญา รากทอง
ตำแหน่ง : ครู

งานเลขานุการ งานวิจัย
และงานสารสนเทศ

ครูนภาพร
napaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวนภาพร วิริยวิโรจน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานนิเทศ และงานประชาสัมพันธ์

14.ว่าที่ ร.ต
thatchakorn@dlit.mtt.ac.th
ว่าที่ ร.ต.ธัชกร รื่นหาญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานพัสดุ

http://www.medytox.com/-/demo-slot/