กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา

TEACHER62-277
sumalee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสุมาลี นิลจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานนิเทศ
TEACHER62-136
monwalee@dlit.mtt.ac.th
นางมณวลี สุชาติพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
งานเหรัญญิก งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานควบคุมภายใน งานประกันคุณภาพและงานวิจัย
ครู 64_๒๑๐๔๑๖_28
arada@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอารดา ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ งานเลขานุการ งานหลักสูตรและงานสารสนเทศ
TEACHER62-264
wantana@dlit.mtt.ac.th
ว่าที่ ร.ต. หญิง วันทนา สุ่ยรัมย์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้
และงานประชาสัมพันธ์