กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
IMG_7961
apaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอาภาพร ไพรพนม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และงานเหรัญญิก

IMG_7515
kitayoch@dlit.mtt.ac.th
นายกฤษตยช ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

15
kanjanakit@dlit.mtt.ac.th
นางพนิดา กาญจนะกิตติ์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
IMG_7506
aphiwat@dlit.mtt.ac.th
นายอภิวัฒน์ ประทุมวัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานหลักสูตร
IMG_7839
orasa@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอรสา ยาฟู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
งานเลขานุการ
IMG_7586
nawamon@dlit.mtt.ac.th
นางสาวนวมนล์ เจริญกุล
ตำแหน่ง : ครู

แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้

IMG_7770
montakan@dlit.mtt.ac.th
นางสาวมณฑกาล นิลดาศรี
ตำแหน่ง : ครู
งานนิเทศ
เกรียงไกร
krinagkai@dlit.mtt.ac.th
นายเกรียงไกร ชาเคน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานประชาสัมพันธ์
ศักดิ์สิทธิ์
saksit@dlit.mtt.ac.th
นายศักดิ์สิทธิ์ หิตะโกวิท
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานพัสดุกลุ่มสาระฯ

ครูฐิติพันธ์
thitiphan@dlit.mtt.ac.th
นายฐิติพันธิ์ อ้อยศรีสกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานวิจัย

http://www.medytox.com/-/demo-slot/