กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
IMG_7839
orasa@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอรสา ยาฟู
ตำแหน่ง : ครู
งานเหรัญญิก
IMG_7576
pornwipa@dlit.mtt.ac.th
นางสาวพรวิภา ปานมาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
งานวิจัย
IMG_7515
kitayoch@dlit.mtt.ac.th
นายกฤษตยช ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และงานสารสนเทศ
IMG_7586
nawamon@dlit.mtt.ac.th
นางสาวนวมนล์ เจริญกุล
ตำแหน่ง : ครู
งานควบคุมภายใน งานประกันคุณภาพและงานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
IMG_7506
aphiwat@dlit.mtt.ac.th
นายอภิวัฒน์ ประทุมวัน
ตำแหน่ง : ครู
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานหลักสูตร
IMG_7580
yonlada@dlit.mtt.ac.th
นางสาวยลดา โอษฐงาม
ตำแหน่ง : ครู
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้
IMG_7961
apaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอาภาพร ไพรพนม
ตำแหน่ง : ครู
งานเลขานุการ
IMG_7770
montakan@dlit.mtt.ac.th
น.ส.มณฑกาล นิลดาศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานนิเทศ
เกรียงไกร
krinagkai@dlit.mtt.ac.th
นายเกรียงไกร ชาเคน
ตำแหน่ง : ครูู้ช่วย
งานประชาสัมพันธ์
ศักดิ์สิทธิ์
saksit@dlit.mtt.ac.th
นายศักดิ์สิทธิ์ หิตะโกวิท
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานเลขานุการ