กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

TEACHER62-515
orasa@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอรสา ยาฟู
ตำแหน่ง : ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และงานเหรัญญิก
TEACHER62-37
pornwipa@dlit.mtt.ac.th
นางสาวพรวิภา ปานมาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
งานวิจัย
TEACHER62-116
apaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอาภาพร ไพรพนม
ตำแหน่ง : ครู
งานเลขานุการ
และงานประชาสัมพันธ์
IMG_2075
kitayoch@dlit.mtt.ac.th
นายกฤษตยช ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และงานสารสนเทศ
TEACHER62-108
yonlada@dlit.mtt.ac.th
นางสาวยลดา โอษฐงาม
ตำแหน่ง : ครู
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้
_DSC9631
nawamon@dlit.mtt.ac.th
นางสาวนวมนล์ เจริญกุล
ตำแหน่ง : ครู
งานควบคุมภายใน งานประกันคุณภาพและงานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
_DSC9707
montakan@dlit.mtt.ac.th
นางสาวมณฑกาล นิลดาศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานนิเทศ
TEACHER62-216
aphiwat@dlit.mtt.ac.th
นายอภิวัฒน์ ประทุมวัน
ตำแหน่ง : ครู
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานหลักสูตร
woocommerce-placeholder
rattiya@dlit.mtt.ac.th
น.ส.รัตติยา สร้อยกระโทก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
งานเลขานุการ