กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอรสา      ยาฟู

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายกฤษตยช      ทองธรรมชาติ

ครู คศ. 2

นางสาวพรวิภา ปานมาศ

ครู คศ. 3

นางสาวนวมนล์    เจริญกุล

ครู คศ. 1

นายอภิวัฒน์        ประทุมวัน

ครู ค.ศ. 1

นางสาวอาภาพร   ไพรพนม

ครู ค.ศ. 1

นางสาวยลดา    โอษฐงาม

ครู ค.ศ. 1

นางสาวมณฑกาล    นิลดาศรี

ครูผู้ช่วย