กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

TEACHER64-P'Ben
pornsuda@dlit.mtt.ac.th
นางสาวพรสุดา สงพิณ
ตำแหน่ง : ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ งานพัสดุกลุ่มสาระ การเรียนรู้และงานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
กมล
kamol@dlit.mtt.ac.th
นายกมล กลมกล่อม
ตำแหน่ง : ครู
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานควบคุม ภายในและงานหลักสูตร
TEACHER62-476
kochakeaw@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกชแก้ว อาจารีย์
ตำแหน่ง : ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ งานสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์และงานวิจัย
TEACHER62-16
siriporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวศิริพร บุญชะนะ
ตำแหน่ง : ครู
งานเลขานุการและงานประกันคุณภาพ
TEACHER62-297
savinee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสาวิณี ทีวงศ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
งานเหรัญญิกและงานนิเทศ