กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

sample47

นางพรสุดา คนตรง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ปีการศึกษา 2564 - ปัจจุบัน

ครู

P'Air

นางสาวกชแก้ว อาจารีย์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ครู

   
sample47

นายกมล กลมกล่อม

วัดผลประเมินผล กลุ่มสาระฯ

ครู

   
sample83

นางสาวศิริพร บุญชะนะ

เลขานุการ

ครู

   
sample70

นางสาวสาวิณี ทีวงศ์

กรรมการ

ครูอัตราจ้าง