กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
IMG_7549
pornsuda@dlit.mtt.ac.th
นางสาวพรสุดา สงพิณ
ตำแหน่ง : ครู
งานพัสดุกลุ่มสาระฯ และงานแผนงานกลุ่มสาระฯ
IMG_7590
kamol@dlit.mtt.ac.th
นายกมล กลมกล่อม
ตำแหน่ง : ครู
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานควบคุมภายใน และงานหลักสูตร
IMG_7887
kochakeaw@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกชแก้ว อาจารีย์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ งานสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ งานวิจัย งานเลขานุการและงานประกันคุณภาพ
IMG_7878
savinee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสาวิณี ทีวงศ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
งานเหรัญญิกและงานนิเทศ