กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
IMG_7549
pornsuda@dlit.mtt.ac.th
นางสาวพรสุดา สงพิณ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ งานพัสดุกลุ่มสาระฯ และงานแผนงานกลุ่มสาระฯ งานหลักสูตร

IMG_7887
kochakeaw@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกชแก้ว อาจารีย์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ งานสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย งานเลขานุการและงานประกันคุณภาพ

ครูสุรสิทธิ์
surasit@dlit.mtt.ac.th
นายสุรสิทธิ์ ชายกวด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานหลักสูตร งานสารสนเทศกลุ่มสาระฯ 

IMG_7878
savinee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสาวิณี ทีวงศ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

งานเหรัญญิก งานเลขานุการและงานนิเทศ

http://www.medytox.com/-/demo-slot/