กลุ่มพัฒนาผู้เรียน

พัฒนาผู้เรียน

นายถวิล        จันทร์คุ้ม

หัวหน้ากลุ่ม 

นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า

ครู ค.ศ. 1 

นางสาวดรุณี  ศรีหล้า

ครู ค.ศ. 1

 นางสาวธิดารัตน์   ราศรี

ครู ค.ศ. 1