กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

    นายกฤษตยช      ทองธรรมชาติ

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวกัลยา      หงษ์ทอง 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายกฤษตยช     ทองธรรมชาติ 

งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน วิชาการ

นายวิรุธ     ยังมีสุข

 งานแผนงานและสารสนเทศวิชาการ

นายอภิวัฒน์       ประทุมวัน 

งานรับนักเรียน

นายกฤษตยช    ทองธรรมชาติ 

งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

นายอภิวัฒน์       ประทุมวัน 

งานจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

นางสาวพรวิภา   ปานมาศ

 งานนิเทศภายใน

นางสาวกัลยา      หงษ์ทอง 

งานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ทางวิชาการและพัฒนาวิชาการกับ สถานศึกษาและองค์กรอื่น

นายวงศ์สวัสดิ์      สิทธิวงศ์ 

งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา

นางสาวกุลชญา      พิบูลย์

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา

นายกฤษตยช     ทองธรรมชาติ 

งานวัดผลประเมินผลการเรียน

นายกฤษตยช      ทองธรรมชาติ 

งานทะเบียนนักเรียน

นางสาวเบญญาพร  ศรีจันทร์หล้า

งานแนะแนวการศึกษา

นางสาวสิริวรรณ     อวนศรี

งานสาระการเรียนรู้และกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน

นางสาวธิดารัตน์    ราศรี

งานห้องสมุด

นางสาวสุณิสา     สุขแช่ม

งานส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นายกฤษตยช      ทองธรรมชาติ  .

งานประเมินโครงการกิจกรรม

นางสาวอรสา      ยาฟู

งานสำนักงานวิชาการ

นายกฤษตยช      ทองธรรมชาติ 

งานประเมินผลการดำเนินงาน วิชาการ

งานโครงการพิเศษ

นางสาวรุ่งนิรันดร์      คัดชารัตน์

โรงเรียนมาตรฐานสากล

นางสาวกนกวรรณ เหล่าพงศ์ประเสริฐ

STEM

นายฉัตรเพชร     เทพารักษ์

โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม/โรงเรียน รางวัลพระราชทาน

นางสาววรรณรัตน์     คงแดง

โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง

นายวิทยานันท์     สิทธิสมบูรณ์

โรงเรียนวิถีพุทธ

นางสาวธนุตรา    พละพึง

โรงเรียนสุจริต

นางสาวกุลชญา      พิบูลย์

โรงเรียนนำร่องโครงการตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นายอภิวัฒน์       ประทุมวัน

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

นายก้าวกรณ์    สุขเสงี่ยมกุล

โรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ