กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

IMG_7542
kullaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกัลยา หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
IMG_7839
orasa@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอรสา ยาฟู
ตำแหน่ง : ครู
งานสำนักงานวิชาการ
IMG_7506
aphiwat@dlit.mtt.ac.th
นายอภิวัฒน์ ประทุมวัน
ตำแหน่ง : ครู
งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
IMG_7506
aphiwat@dlit.mtt.ac.th
นายอภิวัฒน์ ประทุมวัน
ตำแหน่ง : ครู
งานจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
IMG_7542
kullaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกัลยา หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานรับนักเรียน
IMG_7515
kitayoch@dlit.mtt.ac.th
นายกฤษตยช ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานทะเบียนนักเรียน
IMG_7519
sirinapa@dlit.mtt.ac.th
น.ส.ศิรินภา ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง : ครู
งานวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
IMG_7630
kulchaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกุลชญา พิบูลย์
ตำแหน่ง : ครู
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
IMG_7762
darunee_s@dlit.mtt.ac.th
นางสาวดรุณี สว่างวงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานแผนงานและสารสนเทศวิชาการ
IMG_7919
siriwan@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสิริวรรณ อวนศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
IMG_7770
montakan@dlit.mtt.ac.th
น.ส.มณฑกาล นิลดาศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานนิเทศการศึกษา
พลอยไพลิน
ploypailin@dlit.mtt.ac.th
น.ส.พลอยไพลิน โพธิ์นาฝาย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
393334
benyaporn@dlit.mtt.ac.th
น.ส.เบญญาพร ศรีจันทร์หล้า
ตำแหน่ง : ครู
งานแนะแนวการศึกษา
IMG_7509
tawil@dlit.mtt.ac.th
นายถวิล จันทร์คุ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
IMG_7594
tidarat@dlit.mtt.ac.th
นางสาวธิดารัตน์ ราศรี
ตำแหน่ง : ครู
งานห้องสมุดและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ (อาคารนอก)
IMG_7748
darunee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวดรุณี ศรีหล้า
ตำแหน่ง : ครู
งานห้องสมุดและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ (อาคารใน)
IMG_7839
orasa@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอรสา ยาฟู
ตำแหน่ง : ครู
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกระบวนการจัดการเรียนรู้
IMG_7542
kullaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกัลยา หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานจัดสอบจากหน่วยงานภายนอก
IMG_7757
krittiyaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกฤติยาภรณ์ ใจธิ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
IMG_7757
krittiyaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกฤติยาภรณ์ ใจธิ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานติดตามและประเมินผล
IMG_7538
wogsawat@dlit.mtt.ac.th
นายวงสวัสดิ์ สิทธิวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
งานเทคโนโลยี

งานโครงการพิเศษ โรงเรียนมาตรฐานสากล STEM โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม/โรงเรียน รางวัลพระราชทาน โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสุจริต โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ โรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ

IMG_7542
kullaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกัลยา หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
โรงเรียนมาตรฐานสากล
IMG_7873
kadsarin@dlit.mtt.ac.th
นางสาวเกษรินทร์ ไทยแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
STEM
IMG_7524
chatpetch@dlit.mtt.ac.th
นายฉัตรเพชร เทพารักษ์
ตำแหน่ง : ครู
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม/
โรงเรียน รางวัลพระราชทาน
IMG_7519
sirinapa@dlit.mtt.ac.th
น.ส.ศิรินภา ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง : ครู
โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง
IMG_7527
witayanun@dlit.mtt.ac.th
นายวิทยานันท์ สิทธิสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
โรงเรียนวิถีพุทธ
IMG_7608
thanutra@dlit.mtt.ac.th
นางสาวธนุตรา พละพึง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
โรงเรียนสุจริต
IMG_7506
aphiwat@dlit.mtt.ac.th
นายอภิวัฒน์ ประทุมวัน
ตำแหน่ง : ครู
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
S__61645114
kaokorn@dlit.mtt.ac.th
นายก้าวกรณ์ สุขเสงี่ยมกุล
ตำแหน่ง : ครู
โรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ