กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

รองฯกรุง
jirayut@dlit.mtt.ac.th
นายจิรยุทธ์ ทวีพงษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

IMG_7608
thanutra@dlit.mtt.ac.th
นางสาวธนุตรา พละพึง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการ

IMG_0167
phuwanath@dlit.mtt.ac.th
นายภูวนาท ภูศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานสำนักงานวิชาการ

IMG_7506
aphiwat@dlit.mtt.ac.th
นายอภิวัฒน์ ประทุมวัน
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
IMG_7757
krittiyaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกฤติยาภรณ์ ใจธิ
ตำแหน่ง : ครู

งานรับนักเรียน

IMG_7515
kitayoch@dlit.mtt.ac.th
นายกฤษตยช ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
งานทะเบียนนักเรียน
IMG_7519
sirinapa@dlit.mtt.ac.th
น.ส.ศิรินภา ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ครูฐิติพันธ์
thitiphan@dlit.mtt.ac.th
นายฐิติพันธิ์ อ้อยศรีสกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

IMG_7762
darunee_s@dlit.mtt.ac.th
นางสาวดรุณี สว่างวงษ์
ตำแหน่ง : ครู
งานแผนงานและสารสนเทศวิชาการ
IMG_7770
montakan@dlit.mtt.ac.th
นางสาวมณฑกาล นิลดาศรี
ตำแหน่ง : ครู

งานประเมินผลและนิเทศการศึกษา

พลอยไพลิน
ploypailin@dlit.mtt.ac.th
น.ส.พลอยไพลิน โพธิ์นาฝาย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
ครูมะลิวรรณ2
maliwan@dlit.mtt.ac.th
นางสาวมะลิวรรณ บุญวิเศษ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานแนะแนว

IMG_7748
darunee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวดรุณี ศรีหล้า
ตำแหน่ง : ครู

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

16
supatta@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสุพัตรา สัตย์ธรรมรังษี
ตำแหน่ง : ครู

งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

IMG_7498
rossarin@dlit.mtt.ac.th
นางสาวรสริน กล้าหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกระบวนการจัดการเรียนรู้

IMG_7961
apaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอาภาพร ไพรพนม
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกระบวนการจัดการเรียนรู้

IMG_7882
hathaichanok@dlit.mtt.ac.th
นางสาวหทัยชนก อินทุเกตุ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกระบวนการจัดการเรียนรู้

IMG_7495
supichaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวสุพิชญา เกตุศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกระบวนการจัดการเรียนรู้

IMG_9688
arada@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอารดา ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ครู

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกระบวนการจัดการเรียนรู้

IMG_7605
wanicha@dlit.mtt.ac.th
นางสาววนิชา พฤกษากร
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกระบวนการจัดการเรียนรู้
IMG_7549
pornsuda@dlit.mtt.ac.th
นางสาวพรสุดา สงพิณ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกระบวนการจัดการเรียนรู้

IMG_7757
krittiyaporn@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกฤติยาภรณ์ ใจธิ
ตำแหน่ง : ครู

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกระบวนการจัดการเรียนรู้

IMG_7748
darunee@dlit.mtt.ac.th
นางสาวดรุณี ศรีหล้า
ตำแหน่ง : ครู

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกระบวนการจัดการเรียนรู้

IMG_9674
poranee@dlit.mtt.ac.th
นางภรณี บัวผัน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานเทคโนโลยี

IMG_7535
panadda@dlit.mtt.ac.th
นางสาวปนัดดา ดีแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานโครงการพิเศษด้านวิชาการ

IMG_7839
orasa@dlit.mtt.ac.th
นางสาวอรสา ยาฟู
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานพัฒนาคุณภาพวิชาการ

ครูจันจิรา
janjira@dlit.mtt.ac.th
นางสาวจันทร์จิรา สมเผ่า
ตำแหน่ง : ครู

งานประกันคุณภาพการศึกษา

IMG_7605
wanicha@dlit.mtt.ac.th
นางสาววนิชา พฤกษากร
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC

งานห้องเรียนพิเศษ
เกรียงไกร
krinagkai@dlit.mtt.ac.th
นายเกรียงไกร ชาเคน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

โครงการห้องเรียน EIS

IMG_7630
kulchaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกุลชญา พิบูลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

IMG_7542
kullaya@dlit.mtt.ac.th
นางสาวกัลยา หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

http://www.medytox.com/-/demo-slot/